بایگانی دسته: توپك آجيلي

تی ساندویچ مرغ، سیخ سوسیس، سینی میوه، سینی فینگرفود گوشتی: رولت ژامبون، میگو سوخاری، راتا ژامبون، توپک آجیلی، اسپرینگرول، کیک کشک بادمجان، فیله سوخاری، سینی میکس:اسپرینگرول، توپک آجیلی، رول ژامبون، کوکوسبزی

مافین ته چین، اسپرینگرول، میوه، پیراشکی گوشت، لقمه کشک بادمجان، توپک آجیلی مرغ، رولت ژامبون

مافین، ته چین، اسپرینگرول میوه، پیراشکی گوشت، لقمه کشک بادمجان، توپک آجیلی، مرغ، رولت ژامبون

سینی میکس فینگرفود شامل:توپک مرغ آجیلی،رولت ژامبون، حمص،رولت مرغ،اسپرینگرول پیتزایی

سینی های فینگر فود

فینگرفود نانداک

سینی های میکس. رولت مرغ، کاناپه پنیرگردو، رولت ژامبون، سوخاری قارچ و پنیر، رول کوکو سبزی، توپک آجیلی

تماشای فوتبال با فینگرفودهای نانداک

سیخ سوسیس،فیله سوخاری، سینی فینگرفود، سینی مزه پنیر، شات میگو سوخاری، شات میوه، ژله رولی

میوه

مینی برگر، مینی پیتزا، سینی فینگرفود، شات میگو

سینی مزه مخصوص،کیک کشک بادمجان، سینی های فینگرفود